Facebook Pixel


Politica de confidențialitate


Siguranța datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, dintotdeauna.
Vă informăm că respectăm și Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/ 2016 (”GDPR”) și vă confirmăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță la BCR.

Acest website www.silvermountain-resort.ro („Website-ul”) este operat de către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. („BCR”). BCR poate fi menționat în această Politică drept „noi”, „nouă” sau „al nostru/ă”.

Obiectul acestei Politici privind Confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră efectuate de BCR în legătură cu interacțiunea dumneavoastră cu acest Website. Găsiți mai jos detalii despre scopurile și temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră.

Website-ul www.silvermountain-resort.ro poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu activitatea BCR și cu privire la care BCR nu poartă nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri către alte website-uri operate de companiile afiliate BCR, care aplică politici separate în privința confidențialității. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dumneavoastră.

BCR și confidențialitatea datelor
BCR prelucrează datele cu caracter personal în calitate de Operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 precum și cu legislația aplicabilă în materie de protecția datelor cu caracter personal.

Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată iar BCR va publica pe această pagină o versiune actualizată a Politicii. Prin consultarea frecventă a acestui site puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către BCR în legătură cu acest site.

În funcție de activitatea desfășurată, BCR prelucrează datele dumneavoastra cu caracter personal în calitate de persoana vizată, în următoarele condiții:

În acest context, persoanele vizate vor fi următoarele: În vederea încheierii unei tranzacţii imobiliare sau verificărilor necesare pentru încheierea unui contract de vânzare pentru unul din imobilele prezentate în cadrul Website-ului persoanele vizate vor fi:

Informațiile pe care le prelucrăm
BCR prelucrează datele cu caracter personal pe care Persoana Vizată le furnizeaza în mod direct, precum și date care sunt generate pe baza acestora. Prelucrăm numele, adresa de email și numarul de telefon pe care dumneavoastră le furnizați la completarea formularului de contact. Prelucrăm datele de identificare din copia cărții de identitate în vederea încheierii tranzacţiei imobiliare sau verificărilor necesare pentru îndeplinirea cerințelor legale sau a intereselor legitime ale BCR precum și alte informații cu caracter personal rezultate din documente care stau la baza tranzacțiilor imobiliare, date de tranzacționare, date rezultate din activitatea de profilare, informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de orice persoană.
Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastră în momentul în care utilizați site-ul nostru precum și în derularea relațiilor contractuale încheiate și prestării serviciilor de către BCR în care sunteti implicat.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor și/sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către BCR.

Datele colectate în scopurile menționate mai sus pot fi prelucrate în scopuri subsecvente, în măsura în care scopurile subsecvente sunt compatibile cu cele inițiale.

Cum prelucrăm datele dumneavoastră și în ce scopuri:
În funcție de calitatea pe care o aveți, BCR prelucrează datele dumneavoastră în scopuri și temeiuri diferite, după cum urmează:
A. În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

Pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta secțiune, BCR se va baza pe interesul legitim al operatorului în măsura în care anumite prelucrări exced ceea ce este necesar pentru îndeplinirea pevederilor legale relevante. B. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

C. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale BCR în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru următoarele scopuri:

Prelucrări de date pentru care avem nevoie de consimțământul dumneavoastră
Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform legii, ca BCR să obțină consimțământul dumneavoastră. BCR va obține acest consimțământ prin diverse mijloace, spre exemplu, prin semnarea de către dumneavoastră a unei note de informare/broșuri puse la dispoziție de către BCR prin reprezentant sau la momentul efectuării unei vizite la oricare dintre sediile/unităţile bancare şi/sau imobilele aflate în patrimoniul BCR, sau prin email ori prin intermediul website-ului www.silvermountain-resort.ro (online). Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment iar BCR va ține cont de preferințele dumneavoastră. Scopurile pentru care BCR obține consimțământul dumneavoastră sunt:

Consimțământul exprimat cu privire la activitățile de prelucrare listate în paragraful de mai sus poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii. Profilări și procese decizionale automate
Ce profilări realizează BCR?

În anumite situații BCR poate crea profile cu privire la dumneavoastră și/sau să desfășoare procese decizionale automate în ceea ce vă privește pentru îndeplinirea scopurilor menționate în prezenta Politică.
Crearea de profile reprezintă prelucrarea automată a datelor dumneavoastră pentru a evalua sau analiza aspecte ce țin de persoana dumneavoastră (preferințe, comportament etc.). De exemplu, utilizarea de cookie-uri presupune, printre altele, crearea de profile cu privire la utilizatorii website-ului utilizate în scop de analiză a traficului și/sau în scop de marketing.

Ce procese decizionale automate implementează BCR?

Procesele decizionale automate sunt reglementate de art. 22 din GDPR și se referă la decizii luate de BCR fără intervenția substanțială a unui factor uman și care pot produce efecte juridice și/sau care vă pot afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. Cu titlu de exemplu:

În ceea ce privește aceste procese decizionale automate întemeiate pe consimțământul dumneavoastră sau pe necesitatea încheierii și/sau executării unui contract, dumneavoastră beneficiați, pe lângă drepturile menționate în secțiunea 11 de mai jos, și de următoarele drepturi: dreptul de a obține intervenție umană; dreptul de a vă exprima punctul de vedere; dreptul de a contesta decizia. Aceste drepturi pot fi exercitate formuland o solicitare in acest sens în orice sucursala BCR sau scriind la dpo@bcr.ro.

Destinatarii datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, BCR poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii BCR, entităţile din Grupul BCR, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip.

Transferul datelor cu caracter personal
În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate BCR nu transfera date cu caracter personal în afara României.

Durata prelucrării datelor
În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, BCR va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligatia de arhivare și cu interesele legitime ale BCR. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, BCR să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.
Cu titlu de exemplu, menționăm câteva criterii și/sau durate de stocare:

Utilizarea modulelor de tip cookie-uri
Acest site utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind aceste module și modul în care sunt folosite pot fi accesate aici:

Securitatea datelor
BCR acordă o importanță sporită datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure securitatea adecvata pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, BCR implementează măsuri tehnice şi organizatorice pentru protectia impotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Drepturile persoanelor vizate
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Exercitarea drepturilor
Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către BCR, precum și cu privire la exercitarea drepturilor de care beneficiați în acest context, ne puteți contacta oricând utilizând următoarele canale de comunicare:

1. solicitare adresată responsabilului BCR privind protecția datelor la dpo@bcr.ro – canal dedicat aspectelor privind protecția datelor cu caracter personal;
2. telefonic, prin poștă, la sediul nostru, sau în unitățile teritoriale;

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de care beneficiați conform politicii, vă aducem la cunoștință faptul că avem obligația autentificării dumneavoastră. Autentificarea este o procedură prin care identitatea dumneavoastră este verificată și confirmată de BCR prin adresarea unor întrebări specifice, pentru a ne asigura că informațiile nu sunt solicitate de sau dezvăluite către persoane neautorizate. De aceea, după ce ne transmiteți solicitarea dumneavoastră, în funcție de canalul prin care alegeți să ne contactați, vi se va face autentificarea, după cum urmează:

În măsura în care aveți sugestii privind prezenta Politica de Confidențialitate, vă încurajăm să transmiteți aceste sugestii la: DPO@bcr.ro

Vă mulțumim pentru încredere!

Echipa BCR Managementul Activelor Imobiliare